Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εργαλείων Ευρείας Χρήσης για την Γενική Παιδεία: Ο Υπολογιστής Μέσο Διερεύνησης, Έκφρασης Ιδεών και Επικοινωνίας για Όλους στο Σχολείο’ (Υ.Δ.Ε.Ε.Σ.) #726

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ. – Ε.Π.Ε.Τ. ΙΙ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.3.

Ανάδοχος Φορέας: Ι.Τ.Υ.

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: Ε.Κ.Π.Α. (Μ.Ι.Θ.Ε., Τμ. Πληροφορικής, Ε.Ε.Τ.), Κ.Συ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμ. Δημ. Εκπαίδευσης)

Συνεργαζόμενα Σχολεία: Κολλέγιο Ψυχικού, Σχολή Χιλλ, Σχολές Καραβάνα Λάρισας, 4ο Δημοτικό Λάρισας, Δημοτικό Καλλονής Λέσβου.

Αντικείμενο έργου:       Ανάπτυξη διερευνητικού λογισμικού με την αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής των ψηφίδων για πτυχές των μαθηματικών, της φυσικής, της γεωγραφίας και της μουσικής. Σχεδιασμός αντίστοιχων μαθημάτων και εφαρμογή τους σε πέντε σχολεία. Έρευνα παρατήρησης μαθημάτων τάξεων βασισμένων στη χρήση του λογισμικού αυτού. Αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού προφίλ και των επιδόσεων σε καίρια μαθήματα των σχολείων αυτών με στόχο τη διαπίστωση του αριθμού των σχολείων που εκπροσωπούνται στο σύστημά μας.

Ρόλος ΕΕΤ:

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Α) Σχεδιασμός και τεκμηρίωση λειτουργικών προδιαγραφών για το Αβάκιο, την πλατφόρμα αρχιτεκτονικής των ψηφίδων του Ι.Τ.Υ. που είχαν ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία και αξιοποιησιμότητα. Αυτές ήταν το διερευνητικό λογισμικό, η προγραμματιστικότητα, η διαθεματικότητα και η ανοικοδομησιμότητα.

Β) Σχεδιασμός και τεκμηρίωση των λειτουργικοτήτων των ψηφίδων ‘Γλώσσα προγραμματισμού’, ‘Χελώνα’, ‘Καμβάς’, ‘Μεταβολέας’ και ‘Διδιάστατος Μεταβολέας’.

Γ) Σχεδιασμός και εφαρμογή μαθημάτων με τη χρήση του υπό ανάπτυξη λογισμικού συνοδευόμενη με την απαραίτητη συνεργασία με τα σχολεία και επιμόρφωση του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Δ) Σχεδιασμός και διεξαγωγή έρευνας – παρατήρησης α) του ρόλου των εκπαιδευτικών κατά το διδακτικό τους έργο, β) των χαρακτηριστικών της λεκτικής αλληλεπίδρασης των μαθητών στη μικρή ομάδα και γ) της μαθησιακής διαδικασίας ως προς συγκεκριμένες έννοιες των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου.

Έργο ΕΕΤ: Τα σχετικά παραδοτέα. Σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων. Σύντομο βίντεο παρουσίασης του έργου και των μαθημάτων στην τάξη. Σειρά λογισμικών – ‘μικρόκοσμων’ για τα μαθηματικά. Μεγάλος αριθμός αντίστοιχων μαθητικών εργασιών.

URL: http://www.cti.gr/RD3/Eng/EduTech/ydees.html  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ