Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διδασκαλία

Έρευνα Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 

Διδασκαλία

Παροχή της δυνατότητας άσκησης κυρίως των μεταπτυχιακών (αλλά και προπτυχιακών) φοιτητών, της δυνατότητας βιβλιογραφικής και άλλης διερεύνησης, καθώς και της δυνατότητας επιστημονικής συνεργασίας και επικοινωνίας από απόσταση με την αξιοποίηση του διαδίκτυου.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Σύγχρονων Τεχνολογιών.

Έρευνα

Εφαρμοσμένη έρευνα στις διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες που διαμορφώνονται με την αξιοποίηση εργαλείων υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας, στις νέες κοινωνικές δυναμικές σε επίπεδο σχολικής τάξης, σχολείου και εκπαιδευτικού συστήματος. Γνωστικά αντικείμενα μέχρι τώρα κατά σειρά όγκου ερευνητικού έργου: Μαθηματικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσική, Ελληνική Γλώσσα. Επίπεδα: Α’βάθμια και Β’βάθμια Εκπαίδευση.

Έρευνα σε ευρύτερο πεδίο της αξιοποίησης της εν λόγω τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και εργαλείων που να αξιοποιούν παιδαγωγικά τις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες.

Ανάπτυξη διαδικασιών και κριτηρίων αξιολόγησης σχετικών εργαλείων εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εγκαθίδρυσης καινοτομιών βασισμένων στην αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας.

Συνεισφορά στην εκπαιδευτική Πολιτική για την Ένταξη των Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Σχολεία.


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ