Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: Θρανίο: Επαναχρησιμοποιήσιμες Ψηφίδες Λογισμικού για την Ανάπτυξη Υψηλής Ποιότητας Εκπαιδευτικού Λογισμικού για Διερευνητική Δραστηριότητα, Έργο #78.

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ. – Ε.Π.Ε.Τ. ΙΙ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.3.

Ανάδοχος Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολεία εφαρμογής για το Ε.Ε.Τ.: Σχολές Καραβάνα Λάρισας, Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού

Αντικείμενο έργου:      

Ρόλος ΕΕΤ: Συνεργαζόμενος Φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Σχεδιασμός και τεκμηρίωση λειτουργικών προδιαγραφών για τις ψηφίδες ‘γράφημα’ και ‘πίνακας συνάρτηση’. Αξιολόγηση του λογισμικού που αναπτύχθηκε στο έργο. Ανάπτυξη οδηγού περιγραφής ‘σεναρίων’. Συνεργασία με τα δυο σχολεία και επιμόρφωση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. Δευτερογενής ανάπτυξη διερευνητικών λογισμικών ‘μικρόκοσμων’ με αντικείμενα τα μαθηματικά (ημίτονο – συνημίτονο) και τη Γεωγραφία (χαρτογράφηση). Σχεδιασμός και ανάπτυξη των αντίστοιχων ‘σεναρίων’. Διεξαγωγή των αντίστοιχων μαθημάτων με την συνεργασία των εκπαιδευτικών. Έρευνα παρατήρησης της μαθησιακής διαδικασία στην τάξη.

Έργο ΕΕΤ: Τα λογισμικά και τα συνοδεύοντα σενάρια με τίτλο ‘Η γέφυρα’, ‘Το κυνήγι του Θησαυρού’ και ‘Το Πρόβλημα με το Φορτηγό’. Τα παραδοτέα με αντικείμενο τις λειτουργικές προδιαγραφές των ψηφίδων, τη διεξαγωγή των μαθημάτων και την έρευνα τάξης.

URL: http://www.cti.gr/RD3/Thranio/antik2a.htm  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ