Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: ‘Seeding cultural change in the school system through the generation of communities engaged in integrated educational and technological innovation’ (SEED), Χρηματοδοτούσα Αρχή: European Community, IST, School of Tomorrow, IST-2000-25214. (2001-2004). Ανάδοχος Φορέας: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: Ε.Ε.Τ., Ε.Κ.Π.Α., University of Duisbourg (UDE), University of Geneva (TECFA), University of Hull, Scienter.

Αντικείμενο έργου:       Η δημιουργία και υποστήριξη τεσσάρων κοινοτήτων δράσης που σχεδιάζουν παιδαγωγικές καινοτομίες βασισμένες στη Σύγχρονη Τεχνολογία. Ανάπτυξη αντίστοιχα τεσσάρων λογισμικών με διαφορετικές τεχνολογίες, λειτουργικά χαρακτηριστικά και στοχευόμενη εκπαιδευτική χρήση, με κοινό παρονομαστή την εποικοδομητική και συνεργατική μάθηση.

Ρόλος ΕΕΤ: Συνεργαζόμενος φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Δημιουργία και υποστήριξη μιας κοινότητας με μέλη κατανεμημένα σε εύρος οργανισμών και αλληλο-συμπληρωματικές ειδικότητες. Κατάρτιση στη δευτερογενή ανάπτυξη λογισμικού και στην συνεργατική ανάπτυξη σεναρίων. Συμμετοχική έρευνα για τη δημιουργία και υποστήριξη τέτοιων κοινοτήτων καθώς και για την εξέλιξη των αντιλήψεων των μελών της.

Έργο ΕΕΤ: Οδηγός σπουδών δευτερογενούς ανάπτυξης λογισμικού. Επτά σενάρια συνοδευόμενα από πρωτότυπο λογισμικό σύνθετης λειτουργικότητας που συνιστούν εκπαιδευτική καινοτομία. Παραδοτέο με ερευνητική έκθεση για τη δημιουργία κοινοτήτων δράσης.

URL http://seed.01p.gr/Communities/default.aspx

http://tecfaseed.unige.ch/seed/index.php


    
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ