Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος έργου: Αναπαριστώντας τα Μαθηματικά με Ψηφιακά Μέσα (ReMath)

Χρηματοδοτούσα Αρχή: European Community, Sixth Framework Programme, Information Society Technologies (ΙST), 2005-2008.

Kωδικός Έργου: IST-4-26751-STP.

Ανάδοχος Φορέας: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (EAITY).

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: E.E.T. – ΕΚΠΑ, University Paris 7 Denis Diderot (DIDIREM), Laboratoire Leibniz (Leibniz-UJF) – University Joseph Fourier - Grenoble, Department of Mathematics - University of Siena, London Knowledge Lab - Institute of Education - University of London, Consiglio Nazionale Ricerche - Istituto Tecnologie Didattiche (CNR- ITD) – Genova, Talent – A.E. Πληροφορικής.

Αντικείμενο έργου:       Tο ερευνητικό πρόγραμμα ReMath συνδέεται με την έρευνα σχετικά με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. H αφετηρία του προγράμματος βασίστηκε στα υπάρχοντα ερευνητικά ευρήματα που επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη μαθηματική εκπαίδευση αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών στα σχολεία. Τα θεωρητικά πλαίσια που δομήθηκαν στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνουν υποθέσεις οριοθετημένες μέσα στις συνθήκες στις οποίες αναδύθηκαν. Το γεγονός αυτό αποδυνάμωσε την επίδραση των συγκεκριμένων πλαισίων τόσο στη γνωστική θεωρία όσο και στη διδακτική πράξη.

Στο επίκεντρο του παρόντος ερευνητικού προγράμματος τίθεται η ενιαία σύνθεση των θεωρητικών πλαισίων για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών με ψηφιακά μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό το αποτέλεσμα του έργου θα αποτελέσει μια νέα, βασισμένη στις αναπαραστάσεις, συνεισφορά στη θεωρία της ανθρώπινης γνώσης που βασίζεται στη συσσώρευση της εμπειρίας που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του έργου και θα εστιαστεί στην εργασία όλων των ερευνητικών ομάδων από διαφορετικές χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα), υιοθετώντας την οπτική της παράλληλης ανάπτυξης θεωρίας και πρακτικής.

Ρόλος ΕΕΤ: Συνεργαζόμενος Φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Η εξέλιξη του έργου θα δομηθεί σε κύκλους. Στη διαδικασία αυτή κάθε νέο βήμα θα βασίζεται στην προηγηθείσα εργασία, προσφέροντας ενδείξεις για περαιτέρω θεωρητική επεξεργασία. To EET έχει αναλάβει:

(α) την ανάπτυξη του MachineLab, ενός νέου δυναμικού ψηφιακού μέσου για την αναπαράσταση μαθηματικών εννοιών,

(β) τη δόμηση εκπαιδευτικών σεναρίων που θα εστιάζουν στη χρήση περισσότερων του ενός δυναμικών ψηφιακών μέσων,

(γ) τη διενέργεια έρευνας που θα βασιστεί στην αρχή του πειραματισμού μεταξύ των ομάδων και θα διεξαχθεί σε πραγματικές σχολικές συνθήκες,

(δ) την επιρροή σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της ανάπτυξης ενός ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος για τη μαθηματική εκπαίδευση (Math.Di.L.S.) που θα διατεθεί σε διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες.

URL: http://remath.cti.gr


    
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ