Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: “ΚΑΛΥΨΩ” Διεύθυνση των Ενεργειών 1.1.β και 1.4.γ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ) για την Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ.Ε.Π.Θ., Β’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

Ανάδοχος Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: -

Συνεργαζόμενα σχολεία: 385 σχολεία δευτεροβάθμιας και 15 πρωτοβάθμιαςΑντικείμενο έργου:       Η διοίκηση και τεχνική στήριξη των έργων της ενέργειας Οδύσσειας. Η συνεισφορά στο λεπτομερή σχεδιασμό των επί μέρους έργων (σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Έργων) και η επιτυχής αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προέκυπταν κατά την υλοποίηση της Ενέργειας λόγω: (α) του μεγάλου μεγέθους της, (β) του μικρού σχετικά χρόνου υλοποίησης, (γ) του πολύ μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων φορέων και ατόμων και (δ) της στενής αλληλεξάρτησης των έργων που περιελάμβανε. Το έργο “Καλυψώ” σχεδίασε, συντόνισε και αξιοποίησε τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα των έργων ώστε να εμφανισθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη στα αποτελέσματα.

Ρόλος ΕΕΤ: Παροχή Συμβουλευτικής Υπηρεσίας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Συμμετοχή και ουσιαστική συνεισφορά στο σχεδιασμό της ‘Οδύσσειας’ (έκθεση ‘Αστρολάβος’). Συμμετοχή και συνεισφορά στο λεπτομερή σχεδιασμό των επί μέρους έργων με έμφαση στα έργα ανάπτυξης και εξελληνισμού λογισμικού (Σειρήνες, Ναυσικά, Πηνελόπη, Κίρκη) και τα έργα επιμόρφωσης. Παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υπηρεσίας στην ομάδα στελεχών της Καλυψούς κατά τη διάρκεια των έργων της ‘Οδύσσειας’.

Έργο ΕΕΤ:

URL: http://odysseia.cti.gr/English/ODYSSEIANEW/about.htm  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ