Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Enhancing SCience Appeal in Learning through Argumentative inTEraction, ESCALATE

Promoting young people’s interest in science, science education and scientific careers

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (6ο ΠΠΕΤΑ), Επιστήμη και Κοινωνία, Αριθμός Έργου 020790, 2006-2007

 

Ταυτότητα:

Τίτλος: Enhancing SCience Appeal in Learning through Argumentative inTEraction (ESCALATE)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (6ο ΠΠΕΤΑ), Επιστήμη και Κοινωνία, Αρ. Έργου 020790, 2006-2007.

Ανάδοχος Φορέας: The Hebrew University of Jerusalem (HUJI)

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Institute of Psychology - University of Neuchâtel (Ελβετία), Institute of Education - University of London (Ηνωμένο Βασίλειο), Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ελλάδα), Talent Α.Ε (Ελλάδα), Université de Toulouse II - Le Mirail - Cognition, Communication & Development (Γαλλία).

Σκοπός:

Το Έργο αποσκοπούσε αφενός στη συνδυασμένη χρήση της μεθοδολογίας της Διερευνητικής Μάθησης (ΔΜ) και της Μάθησης μέσα από Επιχειρηματολογία (ΜμΕ), στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και αφετέρου στη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών που να υπηρετούν τις δύο αυτές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια του Έργου οι συνεργαζόμενοι φορείς εστίασαν στο να:

 1. Αναπτύξουν σενάρια για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, συμβατά με τις δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις τα οποία θα βασίζονται στη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών,

 2. Εφαρμόσουν τη μεθοδολογική τους προσέγγιση για τις Φυσικές Επιστήμες σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά -  “Μικρόκοσμους”,

 3. Εφαρμόσουν τα σενάρια και τα λογισμικά σε παράλληλες πιλοτικές έρευνες με μαθητές σε σχολεία και χώρους άτυπης μάθησης σε 5 χώρες: στη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο,

 4. Δημιουργήσουν μία κοινότητα εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να συνεχίσουν και να διατηρήσουν την καινοτόμο δράση που προέκυπτε από την εφαρμογή και μετά το πέρας του Έργου,

 5. Προετοιμάσουν ένα συνεκτικό τόμο (The White Book) για την περιγραφή της εμπειρίας που αποκομίστηκε συγκεντρώνοντας και αναλύοντας όλα τα δεδομένα από την εφαρμογή. Ο τόμος αυτός είχε σκοπό να λειτουργήσει και ως οδηγός που θα παρουσιάζει στοιχεία «καλής πρακτικής» προκειμένου να αναπτυχθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και αλλού στην Ευρώπη, και

 6. Υποστηρίξουν τη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσα από το Δίκτυο Αριστείας "Καλειδοσκόπιο" (IST-FP6-507838).

Δραστηρ/τητες ΕΕΤ:

Στο Έργο Escalate το ΕΕΤ εστίασε κυρίως στα εξής:

 • Σχεδιασμός κατάλληλων "καταστάσεων" για την εφαρμογή δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τη διερευνητική μάθηση και τη μάθηση μέσω επιχειρηματολόγησης στις Φυσικές Επιστήμες,

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων σχεδιασμένα να υποστηρίζουν τη διερευνητική μάθηση σε συνδυασμό με τη μάθηση μέσω επιχειρηματολόγησης στις Φυσικές Επιστήμες,

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη  μικρόκοσμων για τις Φυσικές Επιστήμες και υποστήριξη άλλων εταίρων στην ανάπτυξη τέτοιων περιβαλλόντων,

 • Διαμόρφωση και επιμόρφωση Κοινότητας Εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης και μάθησης μέσω επιχειρηματολόγησης σε σχολικές τάξεις,

 • Διεξαγωγή πιλοτικών μελετών τόσο σε σχολεία με μαθητές όσο  και μέσα στην Κοινότητα των Εκπαιδευτικών,

 • Διεξαγωγή δραστηριοτήτων διάχυσης μέσα από Δίκτυο Αριστείας "Καλειδοσκόπιο".

Φυλλάδιο:
Στα Αγγλικά
URL:
http://www.escalate.org.il

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ