Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: "ΕΛΛΗΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ: Αλληλεπιδραστικά εργαλεία για την εποπτική παρουσίαση και τη διερευνητική μελέτη έργων αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας"

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ., 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Ανάδοχος Φορέας: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αντικείμενο έργου:    Προβολή έργων αρχαίας τεχνολογίας με την αξιοποίηση της πληροφορικής για τη διδακτική παρουσίαση της σημασίας τους. Ανάπτυξη, σε επίπεδο R&D, οκτώ διερευνητικών λογισμικών για οκτώ διαφορετικές δημιουργίες της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. (Φρυκτωρίες και δίκτυα φρυκτωριών, Το Ευπαλίνειο Όρυγμα, Ο ατέρμων κοχλίας του Αρχιμήδη, Το οδόμετρο ή δρομόμετρο, Τα αυτόματα του Ήρωνα, Το «σιδερένιο χέρι» του Αρχιμήδη, Τα κάτοπτρα του Αρχιμήδη, Η τεχνική κατασκευής χρυσελεφάντινων αγαλμάτων : το παράδειγμα του Δία της Ολυμπίας) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε 4 σχολεία.

Ρόλος ΕΕΤ: Συνεργαζόμενος Φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Καθορισμός των τεχνολογικών και παιδαγωγικών προδιαγραφών των πέντε από τα οκτώ λογισμικά. (Ο ατέρμων κοχλίας του Αρχιμήδη, Το οδόμετρο ή δρομόμετρο, Τα αυτόματα του Ήρωνα, Το «σιδερένιο χέρι» του Αρχιμήδη, Τα κάτοπτρα του Αρχιμήδη). Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αξιολόγησης των παιδαγωγικών και μαθησιακών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των λογισμικών σε τάξη. Έρευνα μαθησιακών και διδακτικών δραστηριοτήτων σε μια από κοινού διερεύνηση στα μαθηματικά μεταξύ δύο σχολείων στην Ελλάδα. Ηλικίες 16-17.

Έργο ΕΕΤ: Πέντε σενάρια με την ιστορική, την τεχνολογική και παιδαγωγική τεκμηρίωση πέντε έργων της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Συμβουλευτική υποστήριξη των φορέων που είχαν αναλάβει την ανάπτυξη των λογισμικών. Εφαρμογή των πέντε λογισμικών σε σχολικές τάξεις και διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές αξιοποιούν τα λογισμικά. Καταγραφή και μελέτη των νοημάτων που δημιουργούν οι μαθητές σε σχέση με τον τρισδιάστατο χώρο και τις μαθηματικές έννοιες που σχετίζονται με τις προσομοιώσεις εργαλείων της αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας. Αξιολόγηση της παιδαγωγικής και τεχνολογικής εμβέλειας των λογισμικών.

    
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ